TRANG CHỦ | LỊCH SỬ LÀNG | HOẠT ĐỘNG CỦA LÀNG | CÁC NGÀY LỄ | CÔNG ĐỨC | HÌNH ẢNH | VIDEO | LIÊN HỆ
HÌNH ẢNH LÀNG
nhấn vào ảnh để phóng to
Hình ảnh hoạt đông 2016
Sắc Phong Đình Làng
Sắc phong Tiền Hiền Phan Công Thiên
Sắc phong Tiền Hiền Nguyễn Đăng
Sắc phong Tiền Hiền Kiều Lịch
Sắc phong Tiền Hiền Đỗ Tuyết
Sắc Phong Đình Làng 1
Sắc Phong Đình Làng 2
Sắc Phong Đình Làng 3
Sắc Phong Đình Làng 4
Sắc Phong Đình Làng 5
Lễ thị sát công trình cần được trùng tu
Lễ cúng thượng lương
Đình làng xuống cấp,sập đỗ
Lễ khởi công xây dựng Đình
Lễ triệt hạ Đình cũ
Lễ nhận quyết định công nhận di tích cần bảo quản
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang trực tuyến : 9
Lượt truy cập : 292.252
CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG LÀNG ĐÀ SƠN
HOẠT ĐỘNG LÀNG »
Ban Đại Diện HĐCP Tộc Làng Nhiệm Kỳ 2014-2017
  HOÄI ĐỒNG CHƯ PHÁI TỘC                                COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM     
           LAØNG ÑAØ SÔN                                                             
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
                                
                             
                               
BIÊN BẢN BÀN GIAO

 

Nội Dung :  Bàn giao từ Ban Đại Diện HĐCP tộc Làng Đà Sơn nhiệm kỳ 2011-2014 sang

                     Ban Đại Diện HĐCP tộc làng Đà Sơn nhiệm kỳ 2014-2017

Hạng mục : Trang thiết bị, mãnh khí, tiền quỹ tính đến thời điểm bàn giao “ có các bảng thống kê kèm theo “  

Hôm nay, ngày 09 tháng   03 năm 2014

Chúng tôi gồm:

BAN ĐẠI DIỆN HĐCP TỘC NHIỆM KỲ 2011-2014: ( Bên giao )

- Ông (Bà) :   NGUYỄN VĂN THANH          Chức vụ :          Trưởng Ban ( cũ )

- Ông (Bà) :             HỒ  CƯ                          Chức vụ :      Thủ quỹ       ( cũ )

BAN ĐẠI DIỆN HĐCP TỘC NHIỆM KỲ 2014-2017: (Bên nhận)

- Ông (Bà) :   ĐÀM TRUNG NHƠN               Chức vụ:               Trưởng Ban ( mới )

- Ông (Bà) :             HỒ  CƯ            Chức vụ :        Thủ quỹ +Thư ký ( mới )

Đã tiến hành bàn giao trang thiết bị phục vụ ẩm thực, Lễ hội, mãnh khí phục vụ
ma chay và cúng tế hằng năm đã trang bị, đồng thời bàn giao toàn bộ số tiền quỹ còn lại
tính đến thời điểm bàn giao.

Tiền quỹ từ tiết kiệm:                                                               97.440.000.00đ

Quỹ từ nhân dân và các cơ quan cúng 10/3/2013 còn lại là :         21.720.092.00đ

Tổng Quỹ bàn giao : 97.440.000.00đ + 21.720.092.00đ =  119.160.092.00đ                                                                    ( Một trăm mười chín triệu một trăm sáu mươi nghìn không trăm chín mươi hai đồng ) 

 Những nội dung đã nêu trên hai bên thống nhất bàn giao để Ban Đại Diện HĐCP tộc nhiệm kỳ 2014-2017 tiếp tục hoạt động .

Ban Đại Diện HĐCP tộc mới có trách nhiệm bảo quản các vật tư, trang thiết bị và số tiền được bàn giao nhằm để phục vụ cho Làng trong nhiệm kỳ mới.

Biên bản này được lập thành 02 bản với nội dung như nhau mỗi bên giữ một bản

 

    T/M Ban Đại Diện HĐCP Tộc cũ                                                  T/M Ban Đại Diện HĐCP Tộc mới                 

 

     Nguyễn Văn Thanh                                                        Đàm Trung Nhơn                                                  BẢNG DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHƯ PHÁI TỘC NHIỆM KỲ 2014-2017
STT HỘI ĐỒNG CHƯ PHÁI TỘC  
1 Ông Phan Văn Hiếu Bồi Bái (Trưởng Làng)
2 Ông Đàm Trung Nhơn Trưởng Ban HĐCP Tộc Làng 
3 Ông Nguyễn Như Lãng Phó Ban HĐCP Tộc kim Trưởng ban nghi lễ
4 Ông Phan Văn Thanh (Chi) Phó Ban HĐCP Tộc phụ trách xây dựng
5 Ông Hồ Cư Thủ quỹ
6 Ông Nguyễn Văn Minh Thư ký
7 Ông Đặng Văn Chinh Phụ Trách Văn Thể Mỹ
8 Ông Nguyễn Đình Nam Thành viên ban Nghi Lễ
9 Ông Kiều Văn Thắng Thành viên 
10 Ông Kiều Văn Thêm Thành viên ban Nghi Lễ
11 Ông Lê Mãng Thành viên 
12 Ông Trần Quang (Cam) Thành Viên
13 Ông Phạm Kiếm Thành Viên
14 Ông Trương Văn Phi Thành Viên
15 Ông Trà Kiêm Thành Viên
16 Ông Huỳnh Định Thành Viên


 
ÔNG : PHAN VĂN HIẾU                 Bồi Bái Làng
 
ÔNG : ĐÀM TRUNG NHƠN           Trưởng Ban Đại Diện HĐCP Tộc Làng
 
ÔNG : NGUYỄN NHƯ LÃNG          Phó Ban Phụ Trách Ban Nghi Lễ-Tư Lễ Làng
 
ÔNG : PHAN VĂN THANH              Phó Ban Phụ Trách Xây Dựng


 

[Quay lại]
HỘ TRỢ TRỰC TUYẾN


Hotline

0905.119.705CHỨNG NHẬN
Chứng Nhận
LIÊN KẾT WEBSITE
» Lịch sử tộc Phan
» Lịch Sử Tộc Nguyễn
» Lịch Sử Tộc Kiều
» Lịch Sử Tộc Đỗ
» Lịch Sử Tộc Trần
» Lịch Sử Tộc Lê
» Lịch Sử Tộc Huỳnh
» Lịch Sử Tộc Hồ
» Lịch Sử Tộc Phạm
» Lịch Sử Tộc Đàm
» Lịch Sử Tộc Đặng
» Lịch Sử Tộc Trương
» Lịch Sử Tộc Trà
© 2011 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ LÀNG ĐÀ SƠN - HÒA KHÁNH NAM - LIÊN CHIỂU.
Địa chỉ : Tổ 15, Phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Thiết kế web Nam Phin Co.,Ltd